Co warto wiedzieć o roszczeniach regresowych?

Październik 13 2020 09:52AM

Roszczenie regresowe, nazywane także roszczeniem zwrotnym, jest instytucją pozwalającą żądać zwrotu spełnionego świadczenia. Polega ono na tym, że podmiot, który był zobowiązany do spełnienia roszczenia i to roszczenie spełnił, ma prawo domagać się jego zwrotu od innego podmiotu. Powyższa instytucja znajduje podstawę w art. 376 § 1 k.c., zgodnie z treścią którego jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

Warto zwrócić uwagę na to, że roszczenie regresowe ma charakter akcesoryjny – występuje ono tylko w związku z realizacją uprzednio zawartej umowy lub stosunku prawnego, w których określono proporcję wykonania świadczenia przez uprawnionego oraz zobowiązanego. Uzyskanie roszczenia regresowego powstaje w sytuacji, w której świadczenie znajdujące swoją podstawę w umowie zostało spełnione w proporcji niewspółmiernej do tego, co wynika z jej treści.

Istnieją dwa typy roszczeń regresowych: regres typowy oraz regres nietypowy. Regres typowy uregulowano w art. 828 k.c., zgodnie z treścią  którego: jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela. Innymi słowy, ubezpieczyciel po wypłacie odszkodowania ubezpieczającemu za wyrządzoną szkodę ma prawo do domagania się zwrotu wypłaconego odszkodowania od osoby, która szkodę wyrządziła. W praktyce egzekucja roszczenia regresowego odbywa się za pomocą wszelkich możliwych środków prawnych, w tym również z możliwością wytoczenia powództwa.

Regres nietypowy występuje wówczas, gdy sprawcą szkody nie jest osoba trzecia, a sam ubezpieczony lub strona umowy (posiadacz pojazdu). W takiej sytuacji np. ubezpieczyciel, może dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania – wypłaty określonej sumy bezpośrednio od drugiej strony umowy. Regres nietypowy uregulowano w art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, gdzie unormowano cztery możliwości uprawniające ubezpieczyciela do dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania:

1. wyrządzenie szkody umyślne przez kierującego pojazdem, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów przeciwdziałaniu narkomanii;

2. wejście w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3. nie posiadanie wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4. zbiegnięcie z miejsca zdarzenia.

Do terminów przedawnienia zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (art. 118 k.c.) zgodnie z którym roszczenia regresowe przedawniają się po upływie sześciu lat. Świadczenia okresowe lub związane z działalnością gospodarczą przedawniają się z upływem lat trzech. Bieg terminu przedawnienia roszczeń regresowych rozpoczyna swój bieg od momentu w którym świadczenie zostało spełnione. Należy jednak zaznaczyć, że przy ustalaniu terminu przedawnienia dla poszczególnych roszczeń regresowych zawsze należy brać pod uwagę stan faktyczny, rodzaj regresu, a także przepisy szczególne – powyższe czynniki mogą mieć wpływ na to jaki termin będzie miał zastosowanie w danym przypadku. Mnogość problemów z jakimi można się zmierzyć w przypadku roszczeń regresowych stanowi nie lada wyzwanie, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalistów świadczących pomoc w powyższej tematyce, przykładowo: https://krpj.pl/specjalizacja/ubezpieczenia/.

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Porządne części zamienne do silników

  W przypadku silników marek Perkins oraz CAT nie warto stosować niskiej jakości...

 • Na tym lepiej nie oszczędzaj. Cztery rzeczy, którym warto poświęcić odrobinę więcej uwagi

  Na pewnych rzeczach po prostu nie warto oszczędzać. Niekiedy inwestycje wiążą...

 • Czy mogę kupić biały certyfikat? Jak to zrobić?

  W obecnym czasie uzyskanie jak największej efektywności energetycznej jest głównym...

 • W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo żywności na etapie produkcji

  W dzisiejszych czasach ludzie coraz bardziej zwracają uwagę nie tylko na to co...

 • Co to jest rumień zakaźny

  Rumień zakaźny to powszechnie znana infekcja, która występuje najczęściej u...

 • Jakie wyposażenie powinna posiadać profesjonalna pieczarkarnia?

  Profesjonalna pieczarkarnia to cały czas jeden z popularnych pomysłów na biznes...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.