Noble Securities: Armatura Kraków

Październik 12 2011 12:27AM

ARMATURA KRAKÓW

 

Intensyfikacja działań sprzedażowych wpłynęła na osiągnięcie rekordowych

przychodów ze sprzedaży w 2010 roku. Uzyskany wzrost udziałów rynkowych

stanowi dobry prognostyk na przyszłość i świadczy o rosnącej pozycji

konkurencyjnej Spółki. Wysokie ceny metali kolorowych przełożyły się na

niesatysfakcjonujące poziomy marż. Z uwagi na trudniejsze otoczenie i co za tym

idzie, prognozowane słabe wyniki finansowe za 2011 rok, obniżamy naszą wycenę

o 9%. Uwzględniając wartość nieruchomości wyznaczamy cenę docelową jednej

akcji na 3,32 zł/akcję. Obniżamy nasze zalecenie dla akcji Spółki do akumuluj.

 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zmaterializował się niekorzystny scenariusz dla Spółki –

wzrost cen metali kolorowych. Od początku II półrocza 2010 roku ceny miedzi i

aluminium wzrosły odpowiednio o 44% i 40% (USD). Jednocześnie kurs złotego w relacji

do dolara podlegał sporym fluktuacjom. Tym samym Grupa Armatura wypracowała

niższą od naszych prognoz i od zrealizowanej w 2009 roku marżę brutto na sprzedaży.

Wyniosła ona zaledwie 25,3% w relacji do 28,5% rok wcześniej. Do spadku globalnej

marży brutto przyczynił się również wzrost udziału sprzedaży grzejników i zaworów.

 

 

Realizowane na nich marże są niższe niż na bateriach. Pozycja konkurencyjna

producentów materiałów budowlanych, takich jak Armatura (z wykorzystaniem metali)

jest niekorzystna. Spółka, z jednej strony jest cenobiorcą na rynku metali, z drugiej

przełożenie wzrostu cen wytwarzania na odbiorców sieciowych (supermarkety

budowlane) jest ograniczone oraz wydłużone w czasie (jest to rynek kupującego).

Potencjał poprawy rentowności dostrzegamy w stabilizacji (ograniczeniu wahań) oraz

stopniowej aprecjacji złotówki.

 

 

Oczekujemy, że bieżący rok dla Spółki będzie okresem stabilizacji poziomu sprzedaży.

Zakładamy niewielką, 5%-ową dynamikę wzrostu. Głównym celem Armatury powinna

być poprawa rentowności operacyjnej. Bardzo dużo zależeć będzie od cen metali

kolorowych. W przypadku utrzymania się cen na obecnych poziomach lub kontynuacji

ostatniego trendu spadkowego surowców, najwcześniej pod koniec roku możliwa będzie

poprawa marży. Natomiast w otoczeniu dalej rosnących cen miedzi i aluminium jedynym

wyzwaniem będzie powstrzymanie spadku marży na sprzedaży. Sytuacja na rynku metali

jest dynamiczna i ciężko w chwili obecnej prognozować ich zachowanie w najbliższych

kwartałach. Wyhamowanie ekspansji sprzedażowej pozwoli na ograniczenie

negatywnego trendu wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

 

 

Notowanie akcji

Od wydania poprzedniej rekomendacji kurs akcji nie ulegał większym zmianom i

poruszał się na poziomach oscylujących wokół 2,80. Od połowy marca zarysował się

trend spadkowy. Przyczyn ostatnich spadków doszukujemy się w dwóch czynnikach:

ujemnym wyniku finansowym w I kwartale 2011 roku oraz zmianie w zakresie

deklarowanej wielkości wypłaty dywidendy.

 

Z uwagi na wdrożenie nowego systemu informatycznego we wszystkich spółkach Grupy Armatura, normalna działalność operacyjna

oraz sprzedaż produktów w 2011 roku rozpoczęła się 20 stycznia. W tym okresie ponoszone były koszty stałe, które nie mogły

zostać przeniesione na poziom realizowanej produkcji. O 3-tygodniowym przestoju oraz jego przewidywanym negatywnym wpływie

na wyniki Zarząd informował wcześniej przy okazji konferencji wynikowej za 2010 rok. Informacje te nie zostały najwidoczniej

zdyskontowane przez rynek. Zwracamy uwagę, iż historycznie I kwartał zawsze jest najsłabszy dla Grupy, zaś przestój miał

charakter zdarzenia jednorazowego.

 

 

Rynek mógł negatywnie ocenić politykę informacyjną dotyczącą deklarowanej dywidendy. Po finalizacji transakcji sprzedaży

nieruchomości Zarząd wystąpił do WZA o przeznaczenie na wypłatę dywidendy 16 mln zł, to jest 20 groszy na akcję. Dawało to

wysoką stopę dywidendy ok. 7%, a więc powyżej oprocentowania lokat bankowych. Pod koniec kwietnia nastąpiła zmiana

rekomendacji Zarządu i w ostatecznym kształcie uchwalono 10 groszy dywidendy na akcje (wypłata nastąpi 15 lipca br.).

 

 

Reorganizacja Grupy

Zarząd zdecydował się na całkowite przeniesienie produkcji z Krakowa do Spółki zależnej Armatoora – na teren specjalnej strefy

ekonomicznej. Zwiększy to skale wykorzystania zwolnienia podatkowego. Według zapowiedzi Spółki począwszy od 2012 roku

produkcja w Krakowie zostanie całkowicie zaniechana. Umożliwi to zaoferowanie do sprzedaży dalszych 5,7 ha nieruchomości.

Wyniki bieżącego roku ponownie mogą znaleźć się pod presją wypłacanych odpraw dla zwalnianych pracowników (głównie

Kraków). Wśród perspektyw rozwoju Spółka wymienia przeznaczenie spodziewanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości na

projekty akwizycji o wartości około 100 mln zł, dające możliwość zwiększenia skali przychodów ze sprzedaży Grupy Armatura o

około 150-200 mln zł. Obecnie ciężko o wskazanie potencjalnego celu przejęcia. Przypominamy, że Armatura nie zdecydowała się na

ubieganie się o zakup czeskiego Novaservisu, który ostatecznie został przejęty przez konkurencyjne Ferro.

W dniu 2 marca 2011 roku Armatoora SA i wspólnicy Spółka komandytowa oraz Armatura Kraków S.A. zawarły z Makro Cash and

Carry Polska S.A., potwierdzoną notarialnie, ostateczną umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

położonej w Krakowie za cenę 76 mln netto. Tym samym zakończył się dwuletni proces sprzedaży nieruchomości. Do tego momentu

pewnym czynnikiem ryzyka było niedojście w/w umowy do skutku.

 

 

Akcjonariat

Na początku maja na antenie TVN CNBC Prezes PZU zakomunikował, że PZU rozważa sprzedaż swojego pakietu akcji Armatury

Kraków. Według naszych informacji nie toczą się na chwilę obecną żadne poważne rozmowy z inwestorami. Problemem dla

ubezpieczyciela pozostaje kwestia konsolidacji wyników Armatury w wynikach PZU (od 1 stycznia podlegają konsolidacji metodą

pełną). Ze względu na brak informacji odnośnie potencjalnego nabywcy oraz przewidywanego terminu sprzedaży akcji Spółki ciężko

o wskazówkę taktyczną dotyczącą akcji Armatury. Ewentualna sprzedaż pakietu kontrolnego wiązałaby się ze wzrostem

zainteresowania Spółką i prawdopodobnym pozytywnym wpływem na notowania akcji (gra pod wezwanie etc). W przypadku

przejęcia 100% akcji cena zapłacona akcjonariuszom mniejszościowym nie mogłaby być niższa od ceny zaoferowanej PZU oraz

niższa od średniej 6-miesięcznej ceny rynkowej, która wynosi na dziś dzień 2,80 zł za akcję, a więc więcej niż obecny kurs akcji.

 

 

Otoczenie rynkowe

W szacowaniu przyszłej sprzedaży produktów na potrzeby powstających budynków pomocne jest oparcie się o statystykę liczby

mieszkań, których budowę rozpoczęto. Wartość produkcji budowlano-montażowej istotnie zwiększała się w latach 2005-2008. Rok

2009 przyniósł załamanie na rynku mieszkaniowym w związku z globalnym kryzysem. Skutki ograniczenia wydatków

inwestycyjnych były odczuwane również w minionym roku. Bieżące wyniki wskazują na powolne wychodzenie z fazy spowolnienia.

W 2010 roku rozpoczęto budowę o 10,6% mieszkań więcej niż w roku wcześniejszym. Obserwując dane za 4 miesiące 2011 roku

zauważamy stabilizację ilości rozpoczynanych budów oraz liczby pozwoleń w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Kolejny rok z rzędu okres czterech pierwszych miesięcy wiązał się ze spadkiem liczby nowooddawanych mieszkań. Podsumowując, z

bieżących statystyk nie płyną jednoznaczne sygnały w zakresie potencjalnych zmian wielkości popytu na produkty Spółki.

Prognoza wyników finansowych

W odniesieniu do poprzednich założeń, ze względu na prognozę wyższych cen metali i zmianę mixu produktowego, obniżamy

docelowy, długoterminowy poziom marży brutto o 3 p.p. do 26,5%. Oczekujemy, że w bieżącym roku Grupa Armatura

wypracuje niemal 300 mln zł przychodów oraz 9,8 mln zł zysku netto. W prognozie rachunku wyników nie uwzględniamy

żadnych, potencjalnych przychodów związanych z aktualizacją i sprzedażą nieruchomości. W przypadku gdyby doszło do

wyraźnego spadku cen metali, marże powinny ulec poprawie, zaś wynik netto za 2011 rok mógłby okazać się zbliżony do

ubiegłorocznego (14,1 mln zł). Negatywnie na wyniki spółki przełożą się koszty odpraw dla zwalnianych w Krakowie

pracowników. Szacujemy, że obciążą one wynik o ok. 2 mln zł. Całkowite wyłączenie produkcji w Krakowie powinno

pozytywnie wpłynąć na wyniki od 2012 roku. Pozwoli to na bardzo duże oszczędności kosztowe związane z kosztami

wynagrodzeń oraz eksploatacji budynków.

 

 

WYCENA

Akcje Armatury wyceniliśmy przy zastosowaniu metody DCF oraz metody porównawczej. Przyjmujemy równą wagę dla obu metod.

W wycenie celowo wyodrębniona została wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wycena bieżąca działalności

podstawowej Armatury oszacowana została na 2,31 zł za akcję. Księgowa wartość nieruchomości Armatury wynosi 96 mln zł (1,2zł)

na akcję. Pomijamy efekt zaklasyfikowania użytkowania wieczystego jako leasing operacyjny. Oceniamy, że wartość księgowa jest

zbliżona do wartości rynkowej. W odróżnieniu od poprzedniej rekomendacji, zdecydowano się uwzględnić w wycenie 5,7 ha

(wartość ok. 70 mln zł) terenów produkcyjnych Spółki w Krakowie. Pozwoliła na to ostateczna decyzja o wyłączeniu produkcji w

Krakowie do końca 2011 roku. W wycenie nieruchomości przyjęto konserwatywnie 70% księgowej wartości, tj. 67,2 mln zł (0,84

zł/akcję). Dyskonto wynika kolejno z: ryzyk związanych ze sprzedażą nieruchomości (administracyjne, ceny, nabywcy, opóźnień

itp.), potencjalnych kosztów sprzedaży, dyskonta obserwowanego w wycenie spółek posiadających nieruchomości (notowane

poniżej wartości księgowej), zakładanego 1-1,5 rocznego okresu dojścia transakcji do skutku (potencjalne zmiany cen

nieruchomości w obecnych warunkach są o wiele niższe niż 12-18-sto miesięczny koszt kapitału własnego). Ostateczna cena

docelowa akcji Spółki wyniosła 3,32 zł/akcję. Implikuje to 29%-owy potencjał wzrostu. W związku z niską wartością

prognozowanych zysków w bieżącym roku trudno o dyskontowanie pozytywnej reakcji rynku po wynikach. Tym samym pomimo

znacznie wyższej wyceny od obecnej ceny rynkowej, po uwzględnieniu skorygowanej wartości nieruchomości, decydujemy się

wydać rekomendację akumuluj. Potencjalnym czynnikiem mogącym polepszyć sentyment do spółki byłoby przejęcie podmiotu w

branży.

 

WYCENA METODĄ DCF

ZAŁOŻENIA DO MODELU

• Zgodnie z zapowiedziami nastąpi całkowite przeniesienie produkcji poza Kraków, w szczególności do SSE w Nisku, co umożliwi

zwiększenie wykorzystania zwolnienia podatkowego.

• Zakładamy stopę wypłaty dywidendy na poziomie 50% począwszy od 2012 roku.

• Przy wycenie zakładamy dług netto na poziomie z końca 2010 roku.

• Parametr beta na poziomie 1,0.

• Wartość przepływów pieniężnych dyskontujemy na początek czerwca 2011 roku.

• Stopa wolna od ryzyka na poziomie 6,1%, premia za ryzyko w wysokości 5%.

• Stopa wzrostu FCFF po okresie prognozy 1,5%.

• Efektywna stopa podatkowa w okresie rezydualnym 19%

 

 

 

 

OBJAŚNIENIE TERMINOLOGII FACHOWEJ

W TEGO TYPU RAPORTACH, OPRACOWANIACH I REKOMENDACJACH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ NOBLE SECURITIES SA

BV – wartość księgowa

EV – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto

EBIT – zysk operacyjny

NOPLAT – zysk operacyjny pomniejszony o hipotetyczny podatek od tego zysku

EBITDA – zysk operacyjny powiększony o amortyzację

EPS – zysk netto przypadający na 1 akcję

DPS – dywidenda przypadająca na 1 akcję

P/E – stosunek ceny akcji do zysku netto przypadającego na 1 akcję

P/EBIT – stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego przypadającego na 1 akcję

P/EBITDA – stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację przypadającą na 1 akcję

P/BV – stosunek ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na 1 akcję

MC/S – stosunek kapitalizacji spółki do przychodów spółki

EV/EBIT – stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego

EV/EBITDA – stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację

ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego

ROA – stopa zwrotu z aktywów

WACC – średni ważony koszt kapitału

FCFF – wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli

Beta – współczynnik uwzględniający zależność zmiany ceny akcji danej spółki od zmiany wartości indeksu

PODSTAWOWE ZASADY WYDAWANIA REKOMENDACJI

Rekomendacja wyraża wyłącznie wiedzę oraz poglądy autora rekomendacji według stanu na dzień jej sporządzenia.

Podstawą do sporządzenia rekomendacji były wszelkie publicznie dostępne informacje znane autorowi rekomendacji do dnia jej sporządzenia.

Przedstawione w rekomendacji prognozy oraz elementy ocenne, jak również zalecenia i sugestie zachowań inwestycyjnych, oparte są wyłącznie

o analizę przeprowadzoną przez autora rekomendacji, bez uzgodnień z Emitentem ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które

w przyszłości mogą okazać się nietrafne.

NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie udzielają żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się.

Rekomendacja jest ważna do momentu osiągnięcia ceny docelowej wskazanej w treści rekomendacji, ale nie dłużej niż w okresie

6 miesięcy od dnia jej udostępnienia Klientom NOBLE Securities SA.

 

 

Rekomendacja, z uwagi na intencję NOBLE Securities SA co do wyszukiwania okazji inwestycyjnych dla swoich Klientów, ma charakter

jednorazowy i NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie planują jej aktualizacji, przy czym jest możliwe, że rekomendacja zostanie

zaktualizowana w przypadku osiągnięcia przez instrument finansowy ceny docelowej wskazanej w treści rekomendacji lub też w przypadku gdy

NOBLE Securities SA zamieści w treści rekomendacji wzmiankę co do planowanej częstotliwości dokonywanych aktualizacji rekomendacji – w takim

przypadku rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 12 miesięcy, chyba że wcześniej NOBLE Securities SA podejmie decyzję

o zaniechaniu rekomendacji dotyczących danego emitenta lub danego instrumentu finansowego.

Wskazanie kierunku rekomendacji jest wyznaczone oczekiwaną przez autora rekomendacji stopę zwrotu z inwestycji:

• KUPUJ – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wynosi więcej niż +20,00%

• AKUMULUJ – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od +10,00% do +20,00%

• TRZYMAJ – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od –10,00% do +10,00%

• REDUKUJ – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od –20,00% do –10,00%

• SPRZEDAJ – oczekiwana strata z inwestycji wynosi więcej niż 20,00%

 

 

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie wskazanego kierunku zalecenia od bezwzględnej oczekiwanej stopy zwrotu

SILNE I SŁABE STRONY METOD WYCENY ZASTOSOWANYCH W REKOMENDACJI

Metoda DCF – uważana jest za najbardziej właściwą metodologicznie technikę wyceny i polega na dyskontowaniu przepływów finansowych

generowanych przez oceniany podmiot; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń co do prognoz w przyjętym modelu.

Metoda porównawcza – opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży, w której działa oceniany podmiot; metoda ta lepiej niż metoda

DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność związaną z wahaniami cen i indeksów giełdowych (w przypadku

porównywania do spółek giełdowych) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek.

POWIĄZANIA I OKOLICZNOŚCI, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYNĄĆ NA OBIEKTYWIZM REKOMENDACJI

Autor rekomendacji nie jest związany umową z Emitentem i nie otrzymuje wynagrodzenia od Emitenta.

NOBLE Securities S.A. w grudniu 2008r. podpisał umowy z Emitentem w zakresie pełnienia funkcji Sponsora Emisji dla wszystkich akcji Emitenta

zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz w zakresie wykonywania czynności związanych z ubieganiem się

o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

S.A. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych i nadal obowiązują.

Wynagrodzenie autora rekomendacji nie jest uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości

inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych Emitenta, dokonywanych przez NOBLE Securities SA.

 

Ponadto NOBLE Securities SA informuje, że:

• Emitent nie jest akcjonariuszem NOBLE Securities SA,

• Jest możliwe, że NOBLE Securities SA, jego akcjonariusze, podmioty powiązane z akcjonariuszami NOBLE Securities SA, członkowie władz lub inne

osoby zatrudnione przez NOBLE Securities SA, w tym w szczególności osoby mające dostęp do rekomendacji przed jej upublicznieniem, posiadają,

mogą zamierzać zbywać lub nabywać papiery wartościowe Emitenta lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami

wartościowymi Emitenta albo papiery wartościowe emitenta (emitentów) lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami

wartościowymi emitenta (emitentów) działającego (działających) w branży, w której działa Emitent.

Jest możliwe, że NOBLE Securities SA ma lub będzie miał zamiar złożenia oferty świadczenia innych niż wyżej wskazane usług na rzecz Emitenta

albo podmiotów wymienionych w rekomendacji.

 

 

Zgodnie więc z wiedzą Zarządu NOBLE Securities SA oraz autora rekomendacji pomiędzy Emitentem a NOBLE Securities SA, osobami powiązanymi

z NOBLE Securities SA oraz autorem rekomendacji nie występują inne niż wskazane w treści rekomendacji lub w zastrzeżeniach

zamieszczonych pod treścią rekomendacji powiązania lub okoliczności w rozumieniu § 9-10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów

lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715), które mogłyby wpłynąć na obiektywność rekomendacji.

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA

Rekomendacja jest materiałem sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie

informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715).

Rekomendujący zapewnia, że rekomendacja została przygotowana z należytą starannością i rzetelnością w oparciu o ogólnodostępne fakty

i informacje uznane przez autora rekomendacji za wiarygodne, rzetelne i obiektywne, jednak NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie

gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne, w szczególności w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy sporządzaniu

rekomendacji okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.

NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie rekomendacji,

ani za działania i szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie rekomendacji i informacji w niej zawartych.

Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o treść rekomendacji ponoszą wyłącznie inwestorzy.

 

 

Rekomendacja ani żaden z jej zapisów nie stanowi:

• oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

• podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania,

• publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych ani oferty publicznej instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ustawy

z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439),

• zaproszenia do subskrypcji lub zakupu papierów wartościowych Emitenta.

 

 

Rekomendacja:

• od dnia jej sporządzenia będzie mogła być udostępniana nieodpłatnie Klientom NOBLE Securities SA,

• nie wcześniej niż tydzień i nie później niż 2 tygodnie od dnia udostępnienia rekomendacji Klientom NOBLE Securities SA zostanie upubliczniona

poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, a ponadto NOBLE Securities SA nie wyklucza również przekazania

do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów części, skrótu lub całości rekomendacji w tym samym terminie co umieszczenie na stronie

internetowej www.noblesecurities.pl lub w późniejszym terminie,

• jest przeznaczona do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

• nie zawiera wszystkich informacji o Emitencie i nie umożliwia pełnej oceny Emitenta, w szczególności w zakresie sytuacji finansowej Emitenta,

ponieważ do rekomendacji zostały wybrane tylko niektóre dane dotyczące Emitenta,

• ma wyłącznie charakter informacyjny, więc nie jest możliwa kompleksowa ocena Emitenta na podstawie rekomendacji.

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w papiery wartościowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych m.in. z sytuacją

makroekonomiczną kraju i na rynkach giełdowych, zmianami przepisów prawa i innych regulacji dotyczących działalności podmiotów

gospodarczych. Wyeliminowanie ryzyk w inwestowaniu w instrumenty finansowe jest praktycznie niemożliwe.

Inwestorzy korzystający z rekomendacji nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności

niż wskazywane przez autora rekomendacji czy przez NOBLE Securities SA.

 

 

UWAGI KOŃCOWE

Dodatkowe informacje o NOBLE Securities SA i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe za pośrednictwem

NOBLE Securities SA oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NOBLE Securities SA konfliktom interesów występujących w prowadzonej

działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblesecurities.pl.

Rozpowszechnianie lub powielanie rekomendacji (w całości lub w jakiejkolwiek części) bez pisemnej zgody NOBLE Securities SA jest zabronione.

Nadzór nad NOBLE Securities SA w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

W dniu 20.08.2010 wydana została rekomendacja „kupuj” dla akcji Armatury z ceną docelową 3,66 zł/akcję.

 

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • 5 najbezpieczniejszych miejsc do podróży i zwiedzania w świecie po koronawirusie

  Za oknem coraz goręcej, a to oznacza, że nadchodzą letnie, upalne dni. Krótsze...

 • Różne rodzaje tektur dla różnych produktów – sprawdź nasze sugestie

  Opakowania tekturowe mogą być wykonane z tektury różnej grubości. Im więcej...

 • Zabezpiecz swój smartfon – jak wybrać etui i szkło ochronne?

  Obecnie chyba nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez smartfona, nie dziwi więc...

 • Zacznij zarabiać sprzedając na Amazonie

  Amazon jako największa na świecie platforma sprzedażowa online oferuje niezwykłe...

 • Obiekt konferencyjny nad morzem

  Wyjazd nad Bałtyk kojarzy nam się przede wszystkim z letnim wypoczynkiem. Coraz...

 • Laptopy używane – 3 powody, dlaczego warto je wybrać

  Początkujący przedsiębiorcy mają zwykle określony budżet na start i starają...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.