Noble Securities: Impexmetal

Październik 12 2011 12:00AM

Impexmetal

Grupa Impexmetal ma za sobą bardzo dobre półrocze. Po wyłączeniu zdarzeń

jednorazowych wszystkie spółki produkcyjne zwiększyły zysk netto rok do roku.

Głównym źródłem wzrostu wyniku była Huta Aluminium Konin, która korzystała z

wysokiego popytu i premii przerobowych. Powodem do zadowolenia może być

nadspodziewanie wysoki EBIT w Grupie Hutmen. Pozytywnie oceniamy również

wyniki Baterpolu oraz FŁT.

Spodziewamy się, że otoczenie rynkowe w drugim półroczu oraz w przyszłym roku

będzie trudniejsze. Spadek wskaźników PMI, obniżenie prognoz PKB dla krajów UE

może mieć realne przełożenie na niższy popyt na wyroby z metali oraz spadek marż

przerobowych. W związku z tym obniżamy prognozy wyników Grupy na najbliższe

kwartały, co po zaktualizowaniu wyceny DCF, wyceny porównawczej oraz

uwzględnieniu kwoty wypłaconej dywidendy przekłada się na spadek wyceny 1 akcji

spółki o 18,5% do 4,65 zł. Uwzględniając obecną cenę akcji spółki wydajemy

rekomendację kupuj.

 

Przychody ze sprzedaży Grupy Impexmetal wyniosły w I półroczu 1 460 mln zł (wzrost o

26% r/r). EBIT i zysk netto z działalności kontynuowanej wyniosły odpowiednio 86,8 i 69,1

mln zł – wzrost o 55% i 70% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Pomimo

zwiększenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy Grupa zmniejszyła dług netto do poziomu

296,5 mln zł, a po uwzględnieniu aktywów finansowych (głównie obligacje Boryszew S.A.) do

179 mln zł. 6 czerwca walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie 40 mln zł

dywidendy (20 gr/akcję), której wypłata nastąpiła w lipcu. Decyzja o podzieleniu się zyskami

z akcjonariuszami wzmocniła sentyment do spółki. Zaannualizowany i skorygowany o

wypłaconą dywidendę wskaźnik dług netto/EBITDA wynosi obecnie 1,67 (1,07 po

uwzględnieniu obligacji Boryszew S.A.), co jest bardzo bezpiecznym poziomem. Pomimo

wzrostu sprzedaży Grupie udało się zmniejszyć koszty ogólnego zarządu o 5,2%, co zasługuje

na uznanie. Ostatni spadek kursu akcji Impexmetalu skłonił Spółkę do wznowienia skupu

akcji własnych. Obecny program przewiduje nabywanie akcji Spółki w cenie od 2 do 8 zł do

dnia 15 listopada 2015 roku.

 

 

Huta Aluminium Konin

W I półroczu HAK wypracował bardzo dobre wyniki. Sprzyjały temu utrzymujące się wysokie

premie przerobowe, wysoki wolumen produkcji oraz poziomy walut. Po wyłączeniu 12,9 mln

zł przychodów z dywidend EBIT Impexmetalu wyniósł 37,8 mln zł, co przełożyło się na

wskaźnik rentowności operacyjnej na poziomie 7,5%. Oczekujemy, że III kwartał może

wiązać się ze spadkiem wolumenu produkcji, co będzie miało istotne przełożenie na spadek

zysku operacyjnego (negatywny efekt dźwigni operacyjnej). Wynikać to będzie m.in. z zastoju

u odbiorców związanego z sierpniowym okresem urlopowym w Europie Zachodniej oraz

spowolnieniem u dystrybutorów wyrobów z aluminium, którzy starają się ograniczyć poziom

zapasów. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym popyt może okazać się spowolnienie

gospodarcze w Europie, co może być widoczne już w wynikach III i IV kwartału br. W

związku ze zwiększoną niepewnością, spadkiem odczytów PMI na najważniejszych dla

Impexmetalu rynkach (Polska, Niemcy, Francja) obniżamy prognozy produkcji na II połowę

2011 oraz cały 2012 rok. Obecna sytuacja nie powinna mieć jednak wpływu na decyzję o

uruchomieniu dużego programu inwestycyjnego. Nowe moce produkcyjne zostałyby oddane

do użytku dopiero w trzy lata od rozpoczęcia inwestycji. Jednym z czynników

determinujących decyzję o inwestycji pozostaje pozyskanie dofinansowania ze środków

unijnych.

 

Baterpol

Baterpol odnotował niższy od naszych prognoz wolumen produkcji. Wyniósł on 16,7 tys ton, co stanowi 43,8% ubiegłorocznego

tonażu. Spadek wynikał głównie z mniejszego przerobu ołowiu surowego, na którym marże są marginalne. Produkcja ołowiu ze

złomu akumulatorowego pozostawała na zbliżonym do I półrocza 2010 roku poziomie. Tym niemniej obserwuje się spadek podaży

złomu akumulatorowego na rynku względem 2010 roku, co jest skutkiem m.in. spadku sprzedaży nowych akumulatorów na rynku.

Marża EBITDA dla Baterpolu wzrosła z 15% do 22,4%, co jest bardzo dobrym rezultatem. Pewnym zagrożeniem dla działalności

obecnych na rynku recyklerów (m.in. Baterpol i Orzeł Biały) są proponowane zmiany w ustawie o bateriach i akumulatorach, o

której wspominał „Parkiet” (18.08.2011 r.). Zakładane poluzowanie zasad recyklingu umożliwiłoby dostęp do tej intratnej

działalności wielu podmiotom, które dziś nie spełniają surowych rygorów ochrony środowiska. Uważamy przyjęcie zmian

legislacyjnych, które prowadziłyby do realnego zagrożenia dla środowiska naturalnego za mało prawdopodobne i nie uwzględniamy

w prognozach potencjalnego spadku udziału Baterpolu w rynku złomu akumulatorowego. Uwzględniając niższy przerób w I

półroczu 2011 roku obniżamy nasze prognozy wolumenu na najbliższe lata. Ceny ołowiu utrzymują się na korzystnym poziomie ok.

2450 USD/t. W najbliższym okresie sprzyjać temu powinien wysoki kurs dolara, którego notowania przekroczyły 3,15 zł.

 

 

Grupa Hutmen

Pozytywnym zaskoczeniem okazały się być wynik Gupy Hutmenu. Jednostkowy zysk netto z działalności kontynuowanej za I

półrocze wyniósł 3 792 tys. zł wobec zaledwie 42 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ciężko o wskazanie

jednoznacznych przyczyn takiej poprawy w spółce dominującej. Hutmenowi udało się zwiększyć o 13% wolumen produkcji

wyrobów z miedzi na spadkowym rynku rur. Mogło to wynikać m. in. z rosnącej roli „premii geograficznej” na polskim rynku. Przy

obecnych, wysokich cenach miedzi zagraniczni konkurenci pilnują poziomu zapasów i prowadzą bardziej defensywną politykę

sprzedażową na polskim rynku. Hutmen może uzyskiwać tym samym wyższą premię przerobową. Lepszy wynik to również zasługa

spadku technicznego kosztu przerobu oraz kosztów ogólnego zarządu.

Uwagę zwraca wysoki EBIT w WM Dziedzice – wzrost do 5mln zł z 0,4 mln zł rok wcześniej. Na poziomie zysku netto Dziedzice

wypracowały w I półroczu 0,4 mln zł zysku netto wobec 4 mln zł straty rok wcześniej.

Negatywnie na wyniki wpłynęła strata HMN Szopienice w likwidacji, co wynikało z niższej wartości sprzedanego majątku w 1

połowie 2011 roku oraz wysokich kosztów finansowych.

 

 

FŁT Polska

Sprzedaż FŁT wyniosła 152,8 mln zł, co przełożyło się na 9,4 mln zł zysku operacyjnego oraz 7,2 mln zł zysku netto. Sprzyjał temu

korzystny kurs EUR/PLN oraz wysoki popyt odbiorców zagranicznych. W najbliższej przyszłości, o ile nie będziemy mieć do

czynienia z załamaniem gospodarczym w Europie na miarę tego z 2009 roku, które przełożyłoby się na załamanie popytu w branży

motoryzacyjnej, nie dostrzegamy zagrożeń dla Spółki. Tym samym procentowa kontrybucja FŁT do zysków Grupy może wzrastać.

 

Prognoza wyników

Bardzo dobre I półrocze skłania nas do podniesienia prognozy zysków na 2011 rok. Zakładamy, że w bieżącym roku Grupa

Impexmetal wypracuje 141,5 mln zł zysku operacyjnego oraz 100,4 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

dominującej. Przychody wyniosą 2,7 mld zł. W związku z obserwowanym spowolnieniem zakładamy, że w 2012 roku nie uda się

powtórzyć wyniku roku bieżącego. Potencjalna presja na marże przerobowe może zostać częściowo zrekompensowana wyższymi

poziomami walut obcych.

 

 

WYCENA

Akcje Spółki wyceniliśmy przy zastosowaniu metody DCF oraz metody porównawczej. Obu metodom przypisano równą wagę.

Wyznaczona 6-cio miesięczna cena docelowa akcji wynosi 4,65 zł/akcję.

WYCENA METODĄ DCF

ZAŁOŻENIA DO MODELU:

• Parametr beta na poziomie 1,0.

• Wartość przepływów pieniężnych dyskontujemy na początek września 2011 roku.

• Stopa wolna od ryzyka na poziomie 5,8% (rentowność 10-cio letnich obligacji skarbowych).

• W związku ze wzrostem niepewności oraz awersji do ryzyka na rynkach giełdowych zwiększamy premię za ryzyko z 5% do 6%.

• Stopa wzrostu FCFF po okresie prognozy 2,5%.

• Efektywna stopa podatkowa w wysokości 19%.

• Przyjmujemy dług netto z końca 2010 roku pomniejszony o wartość aktywów finansowych Grupy (obligacje Boryszewa) oraz

powiększony o kwotę 40 mln zł wypłaconej dywidendy za 2010 rok.

• Zakładamy stopę wypłaty dywidendy na poziomie 25% począwszy od 2012 roku.

• Zdyskontowane skorygowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości zwiększają wartość kapitału własnego w wycenie.

• Nie uwzględniamy potencjalnej realizacji „dużego programu inwestycyjnego” w modelu. Jego realizacja oznaczałaby wzrost

nakładów inwestycyjnych a następnie wyższe moce produkcyjne w HAK

• Główne zmiany względem poprzedniego modelu na 2011 i 2012 rok to obniżenie wolumenu sprzedaży w Impexmetalu i

Baterpolu oraz wzrost marży w Baterpolu.

• W wycenie pomijamy niewielką liczbę nabytych na przełomie sierpnia i września akcji własnych (0,12% kapitału zakładowego)

 

 

Wartość bieżąca aktywów nieoperacyjnych

Grupa Impexmetal planuje w najbliższych latach przeprowadzić inwestycję na posiadanych gruntach przy ulicy Łuckiej w Warszawie.

W okresie od ostatniego opracowania okazało się, że Impexmetal lub szerzej Grupa Boryszew, będzie inwestorem projektu

deweloperskiego. Do jego realizacji Grupa będzie poszukiwać partnera branżowego. Docelowo mają powstać dwie wieże, w których

30% powierzchni przeznaczone będzie pod mieszkania a pozostała część pod biura. Łączna powierzchnia użytkowa wyniesie niemal

50 tys. m2

. Szacunkowa wartość powierzchni biurowej, przy założeniu stopy kapitalizacji 7,5% oraz 100% komercjalizacji wynosi

zatem 470 mln zł, zaś wartość mieszkań to dodatkowe 120 mln zł netto. Rentowność projektu zależeć będzie oczywiście od kosztów

budowy oraz skuteczności najmu powierzchni i sprzedaży mieszkań. Zakładamy, że na trzyletni okres budowy Impexmetal

wynajmie 1000 m2

powierzchni biurowej (dla Impexmetal oraz FŁT). Przyjmujemy stawkę wynajmu 20 euro/m2

miesięcznie.

Uważamy, że rynek nie dyskontuje jeszcze w wycenie Spółki wartości dodanej związanej z realizacją inwestycji, w związku z czym w

wycenie Impexmetalu uwzględniamy wyłącznie wartość gruntu (77 mln zł).

W wycenach gruntów przyjęto dyskonto związane z ich obecnym stanem prawnym oraz kosztami doprowadzenia ich do sprzedaży,

tak by wiarygodnie odzwierciedlały możliwe do uzyskania wpływy netto. Przyjęto okres 1,5 roku jako średni ważony moment

sprzedaży nieruchomości. Ich wartość została zdyskontowana kosztem kapitału własnego, co z jednej strony odzwierciedla koszt

pieniądza w czasie, z drugiej strony odzwierciedla dyskonto wyceny gruntów w kapitalizacji giełdowej, które obserwowane jest w

innych spółkach. Poniżej prezentujemy naszą wycenę nieruchomości.

 

 

 

 

OBJAŚNIENIE TERMINOLOGII FACHOWEJ

W TEGO TYPU RAPORTACH, OPRACOWANIACH I REKOMENDACJACH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ NOBLE SECURITIES SA

BV – wartość księgowa

EV – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto

EBIT – zysk operacyjny

NOPLAT – zysk operacyjny pomniejszony o hipotetyczny podatek od tego zysku

EBITDA – zysk operacyjny powiększony o amortyzację

EPS – zysk netto przypadający na 1 akcję

DPS – dywidenda przypadająca na 1 akcję

P/E – stosunek ceny akcji do zysku netto przypadającego na 1 akcję

P/EBIT – stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego przypadającego na 1 akcję

P/EBITDA – stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację przypadającą na 1 akcję

P/BV – stosunek ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na 1 akcję

MC/S – stosunek kapitalizacji spółki do przychodów spółki

EV/EBIT – stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego

EV/EBITDA – stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację

ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego

ROA – stopa zwrotu z aktywów

WACC – średni ważony koszt kapitału

FCFF – wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli

Beta – współczynnik uwzględniający zależność zmiany ceny akcji danej spółki od zmiany wartości indeksu

PODSTAWOWE ZASADY WYDAWANIA REKOMENDACJI

Rekomendacja wyraża wyłącznie wiedzę oraz poglądy autora rekomendacji według stanu na dzień jej sporządzenia.

Podstawą do sporządzenia rekomendacji były wszelkie publicznie dostępne informacje znane autorowi rekomendacji do dnia jej sporządzenia.

Przedstawione w rekomendacji prognozy oraz elementy ocenne, jak również zalecenia i sugestie zachowań inwestycyjnych, oparte są wyłącznie

o analizę przeprowadzoną przez autora rekomendacji, bez uzgodnień z Emitentem ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które

w przyszłości mogą okazać się nietrafne.

NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie udzielają żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się.

Rekomendacja jest ważna do momentu osiągnięcia ceny docelowej wskazanej w treści rekomendacji, ale nie dłużej niż w okresie

6 miesięcy od dnia jej udostępnienia Klientom NOBLE Securities SA.

 

 

Rekomendacja, z uwagi na intencję NOBLE Securities SA co do wyszukiwania okazji inwestycyjnych dla swoich Klientów, ma charakter

jednorazowy i NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie planują jej aktualizacji, przy czym jest możliwe, że rekomendacja zostanie

zaktualizowana w przypadku osiągnięcia przez instrument finansowy ceny docelowej wskazanej w treści rekomendacji lub też w przypadku gdy

NOBLE Securities SA zamieści w treści rekomendacji wzmiankę co do planowanej częstotliwości dokonywanych aktualizacji rekomendacji – w takim

przypadku rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 12 miesięcy, chyba że wcześniej NOBLE Securities SA podejmie decyzję

o zaniechaniu rekomendacji dotyczących danego emitenta lub danego instrumentu finansowego.

Wskazanie kierunku rekomendacji jest wyznaczone oczekiwaną przez autora rekomendacji stopę zwrotu z inwestycji:

• KUPUJ – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wynosi więcej niż +20,00%

• AKUMULUJ – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od +10,00% do +20,00%

• TRZYMAJ – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od –10,00% do +10,00%

• REDUKUJ – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od –20,00% do –10,00%

• SPRZEDAJ – oczekiwana strata z inwestycji wynosi więcej niż 20,00%

 

 

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie wskazanego kierunku zalecenia od bezwzględnej oczekiwanej stopy zwrotu

SILNE I SŁABE STRONY METOD WYCENY ZASTOSOWANYCH W REKOMENDACJI

Metoda DCF – uważana jest za najbardziej właściwą metodologicznie technikę wyceny i polega na dyskontowaniu przepływów finansowych

generowanych przez oceniany podmiot; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń co do prognoz w przyjętym modelu.

Metoda porównawcza – opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży, w której działa oceniany podmiot; metoda ta lepiej niż metoda

DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność związaną z wahaniami cen i indeksów giełdowych (w przypadku

porównywania do spółek giełdowych) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek.

POWIĄZANIA I OKOLICZNOŚCI, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYNĄĆ NA OBIEKTYWIZM REKOMENDACJI

Autor rekomendacji nie jest związany umową z Emitentem i nie otrzymuje wynagrodzenia od Emitenta.

NOBLE Securities S.A. w grudniu 2008r. podpisał umowy z Emitentem w zakresie pełnienia funkcji Sponsora Emisji dla wszystkich akcji Emitenta

zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz w zakresie wykonywania czynności związanych z ubieganiem się

o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

S.A. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych i nadal obowiązują.

Wynagrodzenie autora rekomendacji nie jest uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości

inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych Emitenta, dokonywanych przez NOBLE Securities SA.

 

Ponadto NOBLE Securities SA informuje, że:

• Emitent nie jest akcjonariuszem NOBLE Securities SA,

• Jest możliwe, że NOBLE Securities SA, jego akcjonariusze, podmioty powiązane z akcjonariuszami NOBLE Securities SA, członkowie władz lub inne

osoby zatrudnione przez NOBLE Securities SA, w tym w szczególności osoby mające dostęp do rekomendacji przed jej upublicznieniem, posiadają,

mogą zamierzać zbywać lub nabywać papiery wartościowe Emitenta lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami

wartościowymi Emitenta albo papiery wartościowe emitenta (emitentów) lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami

wartościowymi emitenta (emitentów) działającego (działających) w branży, w której działa Emitent.

Jest możliwe, że NOBLE Securities SA ma lub będzie miał zamiar złożenia oferty świadczenia innych niż wyżej wskazane usług na rzecz Emitenta

albo podmiotów wymienionych w rekomendacji.

 

 

Zgodnie więc z wiedzą Zarządu NOBLE Securities SA oraz autora rekomendacji pomiędzy Emitentem a NOBLE Securities SA, osobami powiązanymi

z NOBLE Securities SA oraz autorem rekomendacji nie występują inne niż wskazane w treści rekomendacji lub w zastrzeżeniach

zamieszczonych pod treścią rekomendacji powiązania lub okoliczności w rozumieniu § 9-10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów

lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715), które mogłyby wpłynąć na obiektywność rekomendacji.

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA

Rekomendacja jest materiałem sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie

informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715).

Rekomendujący zapewnia, że rekomendacja została przygotowana z należytą starannością i rzetelnością w oparciu o ogólnodostępne fakty

i informacje uznane przez autora rekomendacji za wiarygodne, rzetelne i obiektywne, jednak NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie

gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne, w szczególności w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy sporządzaniu

rekomendacji okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.

NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie rekomendacji,

ani za działania i szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie rekomendacji i informacji w niej zawartych.

Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o treść rekomendacji ponoszą wyłącznie inwestorzy.

 

 

Rekomendacja ani żaden z jej zapisów nie stanowi:

• oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

• podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania,

• publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych ani oferty publicznej instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ustawy

z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439),

• zaproszenia do subskrypcji lub zakupu papierów wartościowych Emitenta.

 

 

Rekomendacja:

• od dnia jej sporządzenia będzie mogła być udostępniana nieodpłatnie Klientom NOBLE Securities SA,

• nie wcześniej niż tydzień i nie później niż 2 tygodnie od dnia udostępnienia rekomendacji Klientom NOBLE Securities SA zostanie upubliczniona

poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, a ponadto NOBLE Securities SA nie wyklucza również przekazania

do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów części, skrótu lub całości rekomendacji w tym samym terminie co umieszczenie na stronie

internetowej www.noblesecurities.pl lub w późniejszym terminie,

• jest przeznaczona do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

• nie zawiera wszystkich informacji o Emitencie i nie umożliwia pełnej oceny Emitenta, w szczególności w zakresie sytuacji finansowej Emitenta,

ponieważ do rekomendacji zostały wybrane tylko niektóre dane dotyczące Emitenta,

• ma wyłącznie charakter informacyjny, więc nie jest możliwa kompleksowa ocena Emitenta na podstawie rekomendacji.

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w papiery wartościowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych m.in. z sytuacją

makroekonomiczną kraju i na rynkach giełdowych, zmianami przepisów prawa i innych regulacji dotyczących działalności podmiotów

gospodarczych. Wyeliminowanie ryzyk w inwestowaniu w instrumenty finansowe jest praktycznie niemożliwe.

Inwestorzy korzystający z rekomendacji nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności

niż wskazywane przez autora rekomendacji czy przez NOBLE Securities SA.

 

 

UWAGI KOŃCOWE

Dodatkowe informacje o NOBLE Securities SA i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe za pośrednictwem

NOBLE Securities SA oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NOBLE Securities SA konfliktom interesów występujących w prowadzonej

działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblesecurities.pl.

Rozpowszechnianie lub powielanie rekomendacji (w całości lub w jakiejkolwiek części) bez pisemnej zgody NOBLE Securities SA jest zabronione.

Nadzór nad NOBLE Securities SA w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

W dniu 20.08.2010 wydana została rekomendacja „kupuj” dla akcji Armatury z ceną docelową 3,66 zł/akcję.

 

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • 5 najbezpieczniejszych miejsc do podróży i zwiedzania w świecie po koronawirusie

  Za oknem coraz goręcej, a to oznacza, że nadchodzą letnie, upalne dni. Krótsze...

 • Różne rodzaje tektur dla różnych produktów – sprawdź nasze sugestie

  Opakowania tekturowe mogą być wykonane z tektury różnej grubości. Im więcej...

 • Zabezpiecz swój smartfon – jak wybrać etui i szkło ochronne?

  Obecnie chyba nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez smartfona, nie dziwi więc...

 • Zacznij zarabiać sprzedając na Amazonie

  Amazon jako największa na świecie platforma sprzedażowa online oferuje niezwykłe...

 • Obiekt konferencyjny nad morzem

  Wyjazd nad Bałtyk kojarzy nam się przede wszystkim z letnim wypoczynkiem. Coraz...

 • Laptopy używane – 3 powody, dlaczego warto je wybrać

  Początkujący przedsiębiorcy mają zwykle określony budżet na start i starają...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.