Wywóz chemikaliów i wyzwania z tym związane

Lipiec 27 2020 11:13AM

Po pierwsze, ważne jest rozróżnienie pomiędzy chemikaliami, które są uważane za „niebezpieczne” i tymi, które są uważane za „nieszkodliwe”. Oprócz tego ogólnego rozróżnienia istnieje kilka przepisów, które mogą mieć wpływ na procedury wywozu lub całkowicie go zakazać. Oto kilka umów międzynarodowych, o których warto wspomnieć:

Konwencja sztokholmska (ograniczająca produkcję i stosowanie trwałych zanieczyszczeń organicznych, TZO)

Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Przedsiębiorstwa planujące wywóz chemikaliów z UE powinny zrozumieć niektóre z minimalnych wymogów, których to dotyczy:

 • kontrola eksportu
 • ogólne przepisy prawne dotyczące substancji chemicznych
 • rejestracje i zezwolenia
 • klasyfikacja i identyfikacja

Opakowanie

W przypadku wywozu tak zwanych „niebezpiecznych” chemikaliów należy uwzględnić międzynarodowe zharmonizowane kryteria dotyczące klasyfikacji, pakowania i identyfikacji.

Koszt vs. korzyść

Nie należy lekceważyć kosztów związanych z wyjaśnieniem i wdrożeniem wszystkich różnych krajowych wymogów niezbędnych do procedur identyfikacji i rejestracji substancji chemicznych.

Zanim firma będzie mogła sprzedawać swój produkt na rynku międzynarodowym, musi on zostać poddany przeglądowi pod kątem kwalifikowalności do wywozu bez powiadomienia lub rejestracji – niezależnie od statusu zagrożenia.

Rozporządzenia REACH

Kraje europejskie doszły do wieloaspektowego porozumienia w sprawie tych kwestii w rozporządzeniu REACH. Analogiczne regulacje dotyczące chemikaliów zostały osiągnięte w prawie wszystkich krajach świata w takiej czy innej formie.

W przypadku wywozu chemikaliów, które są sklasyfikowane jako niebezpieczne, eksporterzy muszą przestrzegać minimalnych wymaganych kryteriów oznakowania towarów niebezpiecznych odpowiednio dla transportu kolejowego i drogowego (RID/ADR), morskiego (IMDG) lub lotniczego (IATA/DGR) zgodnie z dziewięcioma kategoriami zagrożenia, odpowiednio opakowanych i zaopatrzonych w odpowiednie papiery, odpowiednio dla środków transportu.

Przepisy dotyczące podwójnego zastosowania

Eksporter musi również sprawdzić, czy do planowanych chemikaliów, ale również do towarów mają zastosowanie inne przepisy dotyczące kontroli wywozu i powiadamiania o wywozie!

Przykładem może być rozporządzenie UE nr 2017/2268 w sprawie produktów podwójnego zastosowania, które odnosi się również do przepisów dotyczących chemikaliów o podwójnym zastosowaniu.

Rozporządzenie w sprawie PIC

Kolejnym specjalnym rozporządzeniem dotyczącym niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych jest rozporządzenie PIC nr 649/2012: Rozporządzenie to (PIC = Prior Informed Consent) służy zastąpieniu poprzedniej umowy rotterdamskiej z 2008 r., dotyczącej przywozu i wywozu niebezpiecznych chemikaliów oraz wdrażającej procedurę uznawania i zezwalania na wywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów, takich jak pestycydy, zgodnie z prawem Unii.

Pakowanie i etykietowanie

Inne wymagania wynikają z międzynarodowych przepisów harmonizacyjnych dotyczących klasyfikacji, identyfikacji i pakowania niebezpiecznych substancji chemicznych (GHS). ONZ zamierza, aby Globalnie Zharmonizowany System (GHS) służył jako harmonizacja klasyfikacji i identyfikacji i jest już stosowany w wielu krajach jako norma; w UE jest to rozporządzenie (UE) nr. 1272/2008 „Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie chemikaliów – CLP”).

Każda substancja chemiczna, która spełnia kryteria przepisów CLP wprowadzana do UE, musi być odpowiednio oznakowana i zapakowana. REACH nakłada również obowiązek wypełnienia i dostarczenia klientowi formularza bezpieczeństwa.

Przepisy CLP wymagają, aby etykieta chemikaliów, jak również formularz dotyczący bezpieczeństwa zawierający wszystkie informacje o zagrożeniu, były dostarczone przez importera w języku urzędowym kraju UE, do którego importer dokonał przywozu.

W niektórych przypadkach może to oznaczać, że etykieta musi być w dwóch językach, jeśli w danym kraju obowiązują dwa języki urzędowe.

Klasyfikacja taryfowa/numer CAS identyfikacyjny

Możliwość wypełniania zgłoszeń wywozowych wymaga znajomości pewnych kodów i kluczy. Jednym z takich szczególnych środków jest ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny, na którym opierają się wszystkie inne wymagania.

Jeżeli numer ten nie jest znany, eksporter musi dostarczyć świadectwo analizy oparte na arkuszach danych. Może się zdarzyć, że ze względu na wiążącą informację o taryfie celnej wymagana jest dokumentacja prawna (o ile informacja nie jest potrzebna do celów statystycznych). Praktycznie niemożliwe jest, aby ktokolwiek, kto nie jest chemikiem, znał prawidłowy numer pozycji w oparciu o opis chemiczny.

Dlatego właśnie numer CAS jest bardzo pomocny jako międzynarodowy standard identyfikacji chemikaliów. Każda znana substancja chemiczna posiada unikalny numer CAS, który można znaleźć w „Europejskim spisie celnym substancji chemicznych”, na którym opiera się numer taryfy celnej.

Ograniczenia ze względu na rodzaj towarów

Niektóre towary wymagają zezwolenia na wywóz, gdy są wywożone lub nawet przewożone przez państwo trzecie. Towary (w tym oprogramowanie i technologie) można podzielić na towary wojskowe i towary podwójnego zastosowania, co oznacza, że mają one zastosowanie zarówno wojskowe, jak i cywilne.

Sposób klasyfikacji towarów jest oparty na liście eksportowej, w której towary o określonych nazwach są zdefiniowane wraz z parametrami technicznymi.

Lista eksportowa składa się z dwóch części, podczas gdy część I jest ponownie podzielona na sekcję A (broń, amunicja i artyleria) i B (krajowe towary podwójnego zastosowania).

Załącznik I do rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania zawiera dalsze zmiany. W UE większość towarów podwójnego zastosowania jest zdefiniowana i kontrolowana na mocy rozporządzenia UE nr 428/2009. Wykaz kontrolny UE jest oparty na umowach międzynarodowych, tzw. systemie kontroli wywozu.

Lista korelacji

Przy sporządzaniu zgłoszenia wywozowego, towary muszą być oznaczone numerem towaru. Mogą one podlegać kodowi, który pozwala na rozróżnienie między towarami wymagającymi zezwolenia a niewymagającymi zezwolenia.

Lista Korelacji służy do krzyżowego badania towarów znajdujących się na liście. W ten sposób numer towaru ma odpowiednią pozycję w liście eksportowej. Lista wymienia tylko te towary, które ze względu na swoje kryteria techniczne wymagają zbadania. Ponieważ jeden numer może oznaczać dwa różne towary o różnych kryteriach, numer ten nie zawsze pasuje do tego, który znajduje się na liście towarów.

Dlatego też zasadnicze znaczenie ma podwójne sprawdzenie wszystkich kryteriów technicznych i porównanie ich z parametrami technicznymi, przy użyciu broszur z danymi, świadectw analizy lub komentarzy dotyczących elektronicznych taryf celnych, w celu zapewnienia, że są one spełnione zgodnie z wykazem towarów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wymagań dotyczących eksportu możliwe ograniczenia lub warunki wstępne, operator może złożyć wniosek o „Nullbescheid” (dokument o zerowym zawiadomieniu). Na podstawie przedłożonych dokumentów zostanie wyciągnięty prawnie wiążący wniosek o zakazie eksportu towarów lub wymagający zezwolenia.

Wewnętrzny program zgodności (ICP)

Jeżeli proaktywne badania wykażą, że wysyłka eksportowa nie podlega zezwoleniom, należy złożyć formalny wniosek do BAFA o zezwolenie na przywóz/wywóz.

Wniosek musi zawierać nazwisko członka komisji lub zarządu, zgodnie z § 8 Abs. 2 AWG w odniesieniu do „Standardów Republiki w badaniu wiarygodności eksporterów”, w celu otrzymania zezwolenia na import/eksport.

Szczególnie substancje chemiczne mogą być wykorzystywane do produkcji narkotyków lub materiałów wybuchowych, dlatego też podlegają one obowiązkowi uzyskania zezwolenia na przywóz/wywóz. Oprócz wniosku o wydanie zezwolenia, przedsiębiorstwa są również zobowiązane do przedstawienia licencji końcowego przeznaczenia (EVE) (patrz § 21 ust. 2 AWV), która określa odbiorców lub końcowego użytkownika oraz lokalizację końcowego przeznaczenia i zamierzonego wykorzystania towarów.

Przy sporządzaniu aplikacji zdecydowanie zachęca się firmy do wdrożenia Wewnętrznego Programu Zgodności (ICP). Odpowiedzialność za odpowiedzialnego eksportera określana jest poprzez prawo o naruszeniu przepisów, ogólną zasadę należytej staranności oraz interpretację § 8 art. 8. 2 AWG.

MCP musi przestrzegać warunków wstępnych, które wpływają na wybór personelu; osób kompetentnych w zakresie należytej staranności, odpowiedzialności za kontrolę eksportu oraz komisarzy ds. eksportu. Warsztaty i regularne szkolenia są niezbędne, aby wszyscy pracownicy byli wykwalifikowani i zdolni do organizowania i systematyzacji kontroli eksportu.

Do tych operacji muszą być zaimplementowane narzędzia pracy i oprogramowania organizacyjnego, które mogą sprawdzać wykazy towarów i wykazy sankcji, jak również podstawowe dane dotyczące utrzymania systemów handlu gospodarczego. Następnie istnieje obowiązek monitorowania operacji i organizacji, kontroli i dokumentacji w celu zapewnienia, że wszystkie właściwe kontrole zostały przeprowadzone prawidłowo, a wszystkie dokumenty eksportowe prawidłowo zarchiwizowane.

Embarga i sankcje specyficzne dla danego kraju

Innym instrumentem stosowanym w przypadku wymogów kontroli wywozu są embarga na określone kraje (tj. Iran, Syria, Korea Północna, Rosja itp.) ze względów politycznych lub bezpieczeństwa. ) ze względów politycznych lub bezpieczeństwa. Embarga te często stanowią ograniczenia dla handlu międzynarodowego. Istnieją trzy podstawowe rodzaje embarga, które należy odróżnić i traktować jako sankcje gospodarcze wobec krajów. W przypadku całkowitego embarga, wszelkie kontakty gospodarcze są zakazane.

Embargo częściowe

Częściowe embargo zazwyczaj nakłada ograniczenia na gałęzie przemysłu, produkty lub nawet ograniczenia na podróże. W przypadku embarga na broń, wywóz towarów wojskowych do niektórych krajów jest zabroniony, a wnioski o zezwolenie nie są możliwe. Ograniczenia dotyczące konkretnych towarów są określone w załączniku I i IV do rozporządzeń w sprawie produktów podwójnego zastosowania (wykazy UE) oraz w wykazach eksportowych (wykazy krajowe).

Częściowe embarga mają zastosowanie nie tylko do towarów, ale również obejmują środki sankcji mające na celu zwalczanie terroryzmu. Dlatego też UE wprowadziła w niektórych przypadkach embarga na osoby, firmy, instytucje i organizacje. Zgodnie z warunkami umowy tym nazwiskom lub grupom znajdującym się na liście zakazuje się jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego dostępu do aktywów lub zasobów finansowych (tzw. zakaz bezpośredniego dostępu). Nawet udzielenie dostępu firmom, które mają kontakt z firmami znajdującymi się na liście lub są ich właścicielami, jest naruszeniem zakazu bezpośredniego dostępu.

Wykaz nazwisk jest stale aktualizowany w banku danych UE w formie „wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa” (WPZiB). Alternatywnie, wykaz można znaleźć na portalu wymiaru sprawiedliwości rządu i innych państw lub za pośrednictwem firm zajmujących się oprogramowaniem.

Procedura użytkowania końcowego

Kolejnym elementem kontroli jest Procedura Końcowego Użytkowania, która krytycznie kontroluje końcowe przeznaczenie dóbr cywilnych. Służy ona jako klauzula „catch-all” stosowana w odniesieniu do towarów jednorazowego użytku lub towarów niewrażliwych, które nie znajdują się na liście eksportowej w załączniku I do dyrektywy w sprawie produktów podwójnego zastosowania lub w § 9 AWV wymagającej specjalnego zezwolenia.

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania lub § 9 AWV, krytyczne zastosowanie końcowe zakłada się, gdy na przykład eksportowane towary są przeznaczone, lub ewentualnie przeznaczone, do końcowego zastosowania wojskowego, a kupujący lub kraj przeznaczenia jest krajem objętym embargiem, lub gdy mogą one być wykorzystane do zastosowań atomowych i kraj ten również podlega ograniczeniom.

Jednym z rezultatów może być otrzymanie przez eksportera pisemnego oświadczenia od BAFA informującego go, czy towary mogą być w całości lub w części przeznaczone do takiego użytku. Jeżeli eksporter jest świadomy tej informacji, musi wystąpić z wnioskiem do BAFA o wydanie zezwolenia na wywóz.

Podsumowanie

W celu prowadzenia handlu chemikaliami zgodnie z ustalonymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, należy być świadomym szerokich wymagań prawnych wdrożonych w zakresie kontroli wywozu, klasyfikacji i identyfikacji oraz transportu towarów niebezpiecznych. Ważniejsze jest jednak, aby eksporter rozumiał najbardziej aktualne wymogi rejestracyjne dotyczące substancji chemicznych lub produktów chemicznych w odniesieniu do kraju przeznaczenia i wiedział, jak je spełnić. Wszelkie chemikalia, które nie przeszły należycie przez właściwy proces, nie zostaną dopuszczone do obrotu, niezależnie od tego, czy dana substancja chemiczna zostanie uznana za niebezpieczną dla ludzi lub środowiska.

Więcej o informacji znajdziecie na http://pomoc-chemiczne.pl/

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Elektryk – fachowa pomoc na każdą awarię

  Przedświąteczne porządki osiągają punkt krytyczny, ciasto piecze się w piekarniku,...

 • Kiedy praca staje się uzależnieniem

  Uzależnienie od pracy, często nazywane pracoholizmem, jest prawdziwym stanem zdrowia...

 • 5 najbezpieczniejszych miejsc do podróży i zwiedzania w świecie po koronawirusie

  Za oknem coraz goręcej, a to oznacza, że nadchodzą letnie, upalne dni. Krótsze...

 • Różne rodzaje tektur dla różnych produktów – sprawdź nasze sugestie

  Opakowania tekturowe mogą być wykonane z tektury różnej grubości. Im więcej...

 • Zabezpiecz swój smartfon – jak wybrać etui i szkło ochronne?

  Obecnie chyba nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez smartfona, nie dziwi więc...

 • Zacznij zarabiać sprzedając na Amazonie

  Amazon jako największa na świecie platforma sprzedażowa online oferuje niezwykłe...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.